Wyposażenie laboratorium

Dyfraktometr rentgenowski XRD 7 ( Seifert-FPM)

Rozwiń
Identyfikacja składu fazowego w oparciu o dane katalogowe PDF-2 (2007) firmy ICDD
Określanie tekstury na podstawie figur biegunowych prostych i odwrotnych
Pomiar wielkości krystalitów oraz naprężeń na podstawie profilu i położenia rentgenowskich linii dyfrakcyjnych

Zwiń

Kalorymetr typu DSC 404C Pegasus (Netzsch)

Rozwiń
Umożliwia badania
 • DTA - różnicowa analiza termiczna
 • DSC - skaningowa kalorymetria różnicowa
 • DSC-Cp - skaningowa kalorymetria różnicowa z możliwością wyznaczenia ciepła właściwego
Temperatura pracy -150°C do 1500°C
Atmosfera próżnia wstępna i atmosfera argonu
Pojemność tygli (PtRh,Al2O3) max. 85 ml
Szybkości nagrzewania/studzenia (K/min) 0,1 – 50
Praca w trybie izotermicznym i/lub liniowego nagrzewania/studzenia

 

 • identyfikację i analizę przemian fazowych zachodzących w stanie stałym i ciekłym,
 • określenie wartości temperatur charakterystycznych przemian fazowych,
 • określenie zależności ciepła właściwego od temperatury,
 • określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych w stanie stałym i ciekłym,
 • określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych zachodzących w stanie stałym i ciekłym,
 • wyznaczanie temperaturowej zależności własności termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych, użytecznych w komputerowej symulacji - ważnych w praktyce odlewniczej - procesów krzepnięcia i stygnięcia odlewów.

Zwiń

Dylatometr typu DIL 402 C (Netzsch)

Rozwiń
Temperatura pracy do 1600°C
Max. wymiar próbki ф12 mm x 50 mm (średnica x długość)
Szybkości nagrzewania/studzenia (K/min) 0,1 – 50
Pomiar realizowany w atmosferze ochronnej
wyznaczanie charakterystyk rozszerzalności termicznej materiałów w postaci stałej, proszkowej oraz ciekłej wyznaczanie punktu topienia materiałów, punktu mięknięcia, punktu spiekania oraz punktu zeszklenia badanych materiałów

Zwiń

System pomiarowy Permagraph L (Magnet-Physik GmbH)

Rozwiń
skomputeryzowany system do pomiaru pętli histerezy materiałów magnetycznie twardych typu
 • AlNiCo
 • ferrytowych
 • materiałów ziem rzadkich (np. samar-kobalt, neodym-żelazo-bor itp.)
 • możliwość pomiaru próbek o różnych kształtach bez konieczności wyznaczania pola przekroju poprzecznego
 • umożliwia wyznaczanie parametrów magnetycznych takich jak: remanencja, koercja i maksymalna energia
 • komputerowa analiza otrzymanych danych, min. krzywa demagnetyzacji i pętla histerezy
 • możliwość przeprowadzania pomiarów w temperaturze do 1500°C

Zwiń

Analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką do pomiaru rdzeni toroidalnych

Rozwiń
 • badania charakterystyk częstotliwościowych zespolonej przenikalności magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich
 • wyznaczanie częstotliwości granicznej stosowalności tych materiałów w oparciu o kryterium Snoeka
Zakres częstotliwości 40 Hz - 110 MHz
Wymiary mierzonych rdzeni toroidalnych
 • średnica wewnętrzna ≥ 5 mm
 • średnica zewnętrzna ≤ 20 mm
 • wysokość ≤ 8.5 mm

Zwiń

Mikroanalizator rentgenowski JXA 8230 (JOEL)

Rozwiń
Analiza ilościowa i jakościowa w mikroobszarach techniką energodyspersyjną (EDS) oraz falowo-dyspersyjną (WDS) wzorcową ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków lekkich,
Granica wykrywalności pierwiastków:
 • 10 - 100 ppm dla pierwiastków ciężkich (od Na do U)
 • 100 - 500 ppm dla pierwiastków lekkich (od Be do F),
Analizy powierzchniowe, rentgenowskie powierzchniowe mapy rozkładu pierwiastków, analizy liniowe, w tym badania osnowy, wtrąceń i nieciągłości mikrostrukturalnych
Analiza mikrostruktury techniką EBSD, w tym określenie orientacji poszczególnych ziaren, wielkości ziaren.

Zwiń

NanoTec Analysette 22 (Fritsch)

Rozwiń
Analiza rozkładu uziarnienia techniką dyfrakcji laserowej
Pomiar na sucho w zakresie 0,1 – 2000 µm
Pomiar na mokro w zakresie 0,01 – 2000 µm
Możliwość stosowania różnych cieczy dyspergujących, np. woda, glikol, gliceryna

Zwiń

System pomiarowy Remacomp C-100 (Magnet-Physik GmbH)

Rozwiń
Badanie charakterystyk dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich
Parametry mierzone
 • indukcja magnetyczna Bm
 • remanencja Br
 • pole koercji Hc
 • straty mocy w rdzeniu Ps
 • przenikalność magnetyczna µ
Zakres częstotliwości 10 Hz - 400 kHz
Typy wzbudzeń sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, liniowo malejący
Pomiary parametrów magnetycznych mogą być przeprowadzane w temperaturze z zakresu -150°C do 350°C
Kształt próbek
 • pierścienie (фw 15 mm – 50 mm, фz 20 mm – 100 mm),
 • pierścienie ze szczeliną powietrzną
 • paski (pomiar przy częstotliwości do 50 Hz)

Zwiń

Urządzenie do bezpośredniego pomiaru efektu magnetokalorycznego (AMT&C, Ltd)

Rozwiń
Umożliwia wyznaczanie efektu magnetokalorycznego metodą bezpośrednią
Zakres temperatur 150 K – 370 K
Zakres pomiaru efektu magnetokalorycznego od 0,1 K
Stabilność temperatury w czasie pomiaru 0,1 K
Zakres pola magnetycznego w czasie pracy 0,02 – 1,8 T
Szybkość zmian pola magnetycznego do 6 T/s
Wymiary próbek (min-max) (1-2)x(2-5)x(8-10) mm
Możliwość pomiaru w trybie automatycznym i manualnym

Zwiń

LSR- 3 Seebeck

Rozwiń
Pomiar oporu elektrycznego metodą czteropunktową i siły termoelektrycznej (stałej Seebecka)
Pomiar w zakresie temperatur od - 100°C do 1100°C
pomiar siły termoelektrycznej

Zwiń